Do mediacji

mediacyjny most porozumienia

Mediować możemy w zasadzie zawsze...

...kiedy zależy nam na porozumieniu,
kiedy sprawa jest ważna, a rezultat jej niepewny.

Mediacja jest szczególnie korzystna w sytuacji gdy:

 • uczestniczymy w procesie sądowym
 • kiedy w trakcie rozmów dotyczących spornych tematów strony rozważają lub deklarują skierowanie jej na drogę sądową
 • kiedy strony tracą poczucie kontroli nad procesem i rozpoczyna się otwarty konflikt i rywalizacja
 • kiedy relacje pomiędzy stronami ulegają osłabieniu lub wprost są wrogie
 • kiedy zależy nam na oszczędzeniu czasu, na szybkim porozumieniu
 • kiedy czujemy, że w trakcie rozmów my oraz partner nie panujemy nad emocjami
W takich sytuacjach masz prawo do mediacji, masz prawo do pomocy profesjonalnego mediatora. Bezstronny, dyskretny mediator pozwala stronom na skuteczne osiągnięcie porozumienia w bezpiecznych warunkach.

Oszczedzasz, zyskujesz:

 1. Czas
  oszczędność czasu – średni czas rozprawy gospodarczej w Polsce wg. międzynarodowych instytucji obserwujących jak Courtwatch to 830 dni, mediacja trwa zgodnie ze standardem 30 dni, chyba że strony postanowią inaczej.
 2. Pieniądze
  mniejsze koszty w stosunku do postępowań sądowych, nawet w przypadku fachowej pomocy prawnej. Dodatkowo Sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem (art. 79 k.s.c.u.)
 3. Spokój
  warunki sprzyjające negocjacjom i porozumieniu – spotkania odbywają się w zacisznych miejscach takich jak kancelarie we wspólnie wyznaczonym i dogodnym dla każdego klienta czasie oraz miejscu, unikając stresu obecnego na salach sadowych, mediator,stosując odpowiednie narzędzia i techniki wspiera proces dochodzenia do porozumienia
 4. Dyskrecję
  postępowanie jest poufne, a wszelkie informacje są niejawne w przeciwieństwie od procesów sądowych, mediator jest bezstronnym specjalistą, objętym klauzulą poufności, której nie może uchylić nawet sąd (art. 2591 k.p.c.)
 5. Satysfakcję
  Celem mediacji jest ugoda satysfakcjonująca dla partnerów rozmów, zaakceptowana przez strony, tak że mogą kontynuować współpracę, brak porozumienia nie odbiera późniejszej możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej
 6. Pewność realizacji
  ugoda mediacyjna jest tytułem egzekucyjnym, podobnie jak wyrok sądu polubownego (art. 777 § 1 pkt 21 k.p.c.), a po zatwierdzeniu przez sąd nabiera mocy ugody zawartej przed sądem (art. 18315 k.p.c.)
 7. Przerwanie biegu przedawnienia
  wszczęcie mediacji, przerywa bieg przedawnienia roszczeń (art. 123 § 1 pkt 3 k.c.)

Dariusz Smoliński i Zespół DSM